สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านรุ่ง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 22 21 - 1
ม.2/1 14 14 - -
ม.3/1 16 15 - 1
ป.6/1 24 21 - 3
รวม 76 71 0 5