สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองแวง

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 12 12 - -
ม.2/1 16 11 5 -
ม.3/1 20 17 3 -
ป.6/1 9 5 4 -
รวม 57 45 12 0