สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 34 22 10 2
ม.2/1 28 23 5 -
ม.3/1 29 25 4 -
ป.6/1 33 33 - -
รวม 124 103 19 2