สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านกอกหัวนา

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 14 14 - -
ม.2/1 12 12 - -
ม.3/1 11 10 1 -
ป.6/1 23 23 - -
รวม 60 59 1 0