สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 9 7 2 -
ม.2/1 13 12 1 -
ม.3/1 9 8 1 -
ป.6/1 11 5 - 6
รวม 42 32 4 6