สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเจี่ย

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 18 6 12 -
ม.2/1 17 14 3 -
ม.3/1 20 11 9 -
ป.6/1 19 16 3 -
รวม 74 47 27 0