สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 15 15 - -
ม.2/1 18 18 - -
ม.3/1 12 12 - -
ป.6/1 22 20 2 -
รวม 67 65 2 0