สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านเปือยประชาสามัคคี

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 13 13 - -
ม.2/1 25 25 - -
ม.3/1 18 18 - -
ม.4/1 5 1 3 1
ม.5/1 7 7 - -
ม.6/1 1 1 - -
ป.6/1 17 16 1 -
รวม 86 81 4 1