สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านกะเอิน

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 12 12 - -
ม.2/1 19 19 - -
ม.3/1 13 6 7 -
ป.6/1 19 19 - -
รวม 63 56 7 0