สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 6 6 - -
ม.2/1 13 12 1 -
ม.3/1 4 2 2 -
ป.6/1 16 9 5 2
รวม 39 29 8 2