สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านโนนหนองสิม

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 16 16 - -
ม.2/1 8 8 - -
ม.3/1 8 5 3 -
ป.6/1 14 14 - -
รวม 46 43 3 0