สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ม.1/1 22 22 - -
ม.2/1 17 13 2 2
ม.3/1 13 13 - -
ป.6/1 20 16 4 -
รวม 72 64 6 2