สำรวจนักเรียน ม.1-3 รับวัคซีน Pfizer
จำนวนนักเรียน ม.1-3 ตามชั้นเรียน
รร.อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)

ชั้น ทั้ง
หมด
รับ ไม่
รับ
ยังไม่
รายงาน
พิมพ์
รายงาน
ป.6/1 26 9 - 17
ป.6/2 27 10 - 17
ป.6/3 25 14 - 11
รวม 78 33 0 45